Политика за поверителност

„Мамис Инвест” ЕООД (на лат. “Mamis Invest” LTD), ЕИК 205092257, седалище и адрес на управление в България, гр. София, п.к. 1680, район Красно село, ж.к. Борово, ул. „Пирински проход“ №47, вх. „А“, ет. 6, представлявано от Руслана Канева – управител (наричано по-долу „Търговецът“), е администратор на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент (Общ Регламент за защита на данните или накратко „ОРЗД“). В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, настоящото уведомление има за цел да Ви информира за извършваните от Търговеца дейности по обработване на личните Ви данни. Търговецът зачита правото на лична неприкосновеност и обработва Вашите данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Личните Ви данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Търговецът обработва личните Ви данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност съгласно законоустановените срокове.

Данни за контакт с нас: Мамис Инвест ЕООД , тел. 0876888868 , ел. поща:contact.instinctstore@gmail.com , интернет страница: www.instinct.store

I. Категории лични данни, обработвани от Търговеца

Личните данни, които обработваме, са за целите на сключване на договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки. Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.instinct.store и на IP адреса на потребителя.

Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

▪ данни за физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, номера на лична карта и паспорт, дата и място на издаване, адрес);
▪ информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, IР адрес, телефонен номер, данни от комуникацията между нас и Вас);
▪ в случай, че сте наш клиент, доставчик, контрагент или друго лице, с което имаме договорно отношение, ние обработваме Ваши лични данни само във връзка с това конкретно правоотношение.

Данните, които обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници, например: регистрите, поддържани от Агенция по вписванията, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Централен депозитар и др. Търговецът не обработва лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това.

II. Цел и правни основания за обработката

Търговецът обработва данните Ви за следните цели:

▪ идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез контактната форма на сайта ни или чрез електронна поща;
▪ сключване на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани от Търговеца;
▪ изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество;
▪ обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
▪ разглеждане на искания на физически лица, които са пожелали да упражнят правата си по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Търговеца в качеството му на администратор на лични данни;
▪ изпълнение на нормативни задължения, които съществуват в областта на данъчното, счетоводното и друго законодателство;
▪ изпълнение на наши правни и регулаторни задължения;

При обработване на Вашите лични данни ние се позоваваме на чл. 6, пар. 1, букви „а“ – „в“ или „е“ от ОРЗД.

В случай, че извършваме допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие.

III. Получатели на лични данни

Във връзка с изпълнение на гореспоменатите цели и при спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на:

▪ Обработващи лични данни (доставчици на услуги), които извършват услуги от наше име и/или съвместно с нас, при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните;
▪ Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и с оглед изпълнението на наши законови задължения и до степен, разрешена съгласно закона;
▪ Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, застрахователи, банки, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните и/или договорните ни права и интереси;
▪ Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

IV. Предаване на лични данни извън ЕИП

Търговецът не предава Вашите лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Ако в бъдеще се наложи прехвърляне на Вашите лични данни, извън посочените територии, това ще се извършва в съответствие с приложимите закони без да се застрашават Вашите права и законни интереси.

V. Срокове на съхранение на лични данни

Ние запазваме Вашите данни само ако имаме валидно правно основание да го
направим и ще ги пазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним нашите
договорни или законови задължения, или докато имаме Вашето съгласие да ги пазим.

VI. Вашите права по отношение на личните Ви данни

Имате право да получите ясна, прозрачна и разбираема информация за начина, по който използваме Вашите лични данни и за своите права.

▪ Право на достъп – имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до личните си данни;
▪ Право на коригиране – имате право да поискате от Търговеца личните Ви данни да бъдат коригирани ако са неточни или непълни;
▪ Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате от Търговеца личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте  оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването или обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.
Правото на изтриване на данните не следва да се прилага от Търговеца, доколкото обработването е необходимо за: спазване на правно задължение, предвидено в законодателството, което изисква обработване на данните; установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
▪ Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате от Търговеца, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
▪ Право на възражение срещу обработването – имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
▪ Право на преносимост на данните – имате право да поискате от Търговеца личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

Упражняване на правата:

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Търговеца на: тел: 0877772752 или на имейл: contact.instinct.store@gmail.com

Право на жалба до надзорен орган:

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg).

Право на получаване на кодове за отстъпки

С абонирането „Вземи промо код за отстъпка“ може да получите 10% отстъпка от стойността на следващата си поръчка и се съгласявате да получавате първи нашите специални оферти по посочен от Вас имейл адрес.

Промени в политиката за поверителност

Търговеца запазва правото си да променя политиката си за поверителност.

There are no products